Yog tias koj xav tau xov xwm

Yog tias koj xav tau xov xwm ntawm koj lub xov tooj!
Posted on 05/15/2020

Nyob zoo txhua tsev neeg uas muaj cov tub ntxhais kawm!

Lub Ob Hlis, peb tauv xa xov xwm rua koj tias tam sim no peb lub tsev kawm tau siv School Messenger System xa cov lus ncaj qha rau koj lub xov tooj ntawm tes nrog cov xov xwm tseem ceeb txog cov xwm txheej, tsev kawm ntawv kaw, kev ceeb toom txog kev nyab xeeb. Peb tau pom tias SMS yog txoj hauv kev zoo rau kev sib txuas lus nrog cov tsev neeg tam sim no.

Yog tias koj xav tau SchoolMessenger xa cov lus tseem ceeb rau koj lub xov tooj koj yuav tsum sau "Y" lossis " YES" rau tus xov tooj 67587.

 

Ua tsaug, nyob nyab xeeb!

 

Scan QR Code to Opt-in to text messages