Txuas Internet yog txoj kev nyuaj rau peb

Txuas Internet yog txoj kev nyuaj rau peb cov me nyuam kawm ntawv.
Posted on 04/07/2020
Nyob zoo rau txhua yim neeg cov muaj tub ntxhais kawm ntawv hauv Eureka City Schools,


Txuas Internet yog txoj kev nyuaj rau peb cov me nyuam kawm ntawv. Peb xav pab peb cov tub ntxhais kawm ntawv. Peb muaj Wireless internet ntawm txhua lub tsev kawm ntawv, thiab ua hauj lwm zoo heev. Txhua tus menyuam kawm ntawv nkag tau qhov internet. Koj siv tau thaum koj nyob hauv koj lub tsheb. Ntawm Eureka High School cov chaw nres tsheb thiab ntawm gym txais tau internet, nrog rau txoj kev J. Cov tub ntxhais kawm ntawv tuaj siv tau, tsis muaj limit. Koj tus menyuam siv tauj internet nrog nws lub npe thaib password los ntawm nws lub tsev kawm ntawv.


Peb kuj zoo siab tshaj tawm tias peb tau muab tshaj li 2,000 pluas mov rau cov menyuam hauv peb lub zej zog txhua hnub. Peb zoo siab pab txhua tus. Nco ntsoov tias cov khoom noj no yog tsim rau cov tub ntxhais kawm thiab rau menyuam yaus 18 xyoo.


Thaum kawg no, lub tsev kawm ntawv tab tom yuav npaj cov khoom noj rau cov tub ntxhais kawm. Cov khoom noj yog cov khoom koj yuav tau rhaub hauv tsev. Lub tsev kawm ntawv mas li xa daim ntawv qhia ua noj lis cas .

Koj nrhiav tau qhov no thiab lwm yam ntaub ntawv tseem ceeb rau kev www.eurekacityschools.nutrislice.com nyob hauv sab lus "News".


Nyob nyab xeeb thiab muaj zog nawd.

Fred Van Vleck, Ed.D.

Superintendent