Peb txhua tus ntawm Eureka City Schools

Ntxhais uas tab tom kawm lus Askiv (District English Learner Advisory Committee or DELAC
Posted on 04/24/2020
Txais tos cov tub ntxhais kawm ntawm Askiv thiab cov niam txiv!

Peb txhua tus ntawm Eureka City Schools vam tias koj yuav nyob nyab xeeb thiab nyob zoo thaum lub sijhawm nyuaj no.Peb xav caw koj tuaj koom lub rooj sib tham txog cov tub ntxhais uas tab tom kawm lus Askiv (District English Learner Advisory Committee or DELAC). Lub rooj sib tham yog hnub Tuesday, Plaub Hlis 28, 2020 thaum 6 PM txog 7 PM ntawm Google Meets (online). Hauv lub rooj sib tham peb yuav tham txog yuav ua li cas peb li pab tus cov menyuam kawm lus Askiv thaum lawv tsis nyob hauv tsev kawm.Yog tias koj xav koom lub rooj sib tham hauv xov tooj lossis hauv online, thov hu rau Natalie Carrigan, Administrative Assistant for Educational Services, hu xov tooj ntawm 441-3363 lossis hauv email ntawm carrigann@eurekacityschools.org.

Ua tsaug!