Nov yog xov xwm los ntawm Eureka City Schools

Nyob zoo txhua tus, Nov yog xov xwm los ntawm Eureka City Schools
Posted on 03/25/2020
Nyob zoo txhua tus, Nov yog xov xwm los ntawm Eureka City Schools. Hnub Monday lub peb hlis ntuj 30th, peb yuv hloov peb cov sij hawm faib khoom noj, rau cov menyuam kawm ntawv.

Tag nrho Eureka City Schools cov tsev kawm ntawv qib K-5th thaib qib 9-12th, faib khoom noj hnub Monday, Wednesday thaib Friday thaum lub sijhawm 11sawv ntxov-1.

Txhua tus menyuam tuaj nqa tau khoom noj.

Lub npav thauj tshais, hloov mus rau thaum 8 teev sawv ntxov, hnub Monday , Wednesday thiab Friday. Lub npav mus tib txoj kev, zoo li thaum cov me nyuam caij npav mus kawm ntawv.Yog koj tsis paub txoj kev thiab sij hawm, mus saib ntawm EurekaCitySchools.org.

Txuas ntxiv mus, koj tus menyuam tus xib fwb qhia ntawv, yuav hu rau koj, tham txog kev kawm ntawv hauv tsev.

Ua tsaug.
Fred Van Vleck, Ed.D.
Superintendent