Hnub Memorial Day Monday lub Tsib Hlis 25

Hnub Memorial Day Monday lub Tsib Hlis 25
Posted on 05/21/2020
Hnub Memorial Day Monday lub Tsib Hlis 25, khoom noj nyob hauv Alice Birney, Grant, Lafayette, Washington thiab Eureka High School yuav raug kaw thiab yuav tsis muaj npav thauj khoom noj.
Cov tsev kawm ntawv thiab npav yuav pib muab khoom noj rau hnub Tuesday Tsib Hlis 26 thiab Wed. Lub Tsib Hlis 27.

Yog muaj lus nug thov hu rau 441-2501.