Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb rau Cov Tub Ntxhais

Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb rau Cov Tub Ntxhais Kawm / Tsev Neeg
Posted on 04/02/2020
Nyob zoo rau txhua yim neeg cov muaj tub ntxhais kawm ntawv hauv Eureka City Schools,


Nov yog xov xwm los ntawm tsev teej kawm Eureka City Schools. Tsoom Hwv ntawm Tsev Teej Kawm Eureka City Schools kaw kev kawm txuas ntxiv mus kom tag lub xyoo kawm no. Kev kawm, tuaj ntsib ntsej pom muag hauv chav teej kawm, cia rau lub xyoo kawm tom ntej,fall, los puas yog Humboldt County Office of Public Health qhia hais tias nyab xeeb rau mes yes thiab lees kais, rov tuaj rau tsev teej kawm. Kev kawm yog ib qho tseem ceeb, txawm lub caij tsev teej kawm kaw los, nco ntsoov kawm. Tam sim no, kev nthuav tawm thiab kawm tiav (graduations), tseem tsis tau tham txog, cia kom txog ze me ntsis, mam txiav txim seb yuav ua li cas. Qhov coronavirus los tsoo no yog ib qho txaus ntshai rau peb zeej tsoom sawv daws. Thov nco ntsoov txuas sab nrog cov lees kais thiab tsev teej kawm los puas yog hu txoj tooj. Qhov kawg no, thov ua tsaug rau tsoom lees kais thiab cov neeg tau pab tsev teej kawm, cov npaj 2,000 tawm pluas zaub mov txhua hnoob rau cov mes yes. Kuv txaus siab rau txoj kev sib pab ntawm lub caij nyoog sib tos no. Tsab xov no yuav tso rau Facebook thiab hauv vas sab District.


Nyob nyab xeeb thiab muaj zog nawd.

Fred Van Vleck, Ed.D