Rau cov niam txiv uas muaj menyuam

Rau cov niam txiv uas muaj menyuam
Posted on 06/04/2020
Yog tias koj muaj menyuam mus Eureka City Schools ASES (After School Program) thaum lub xyoo kawm ntawv no, ASES xav paub seb koj xav li cas thiab lawv muaj lus nug rau koj (Survey). Yog tias koj xav teb, koj mus ntawm Eureka City Schools lub vev xaib (eurekacityschools.org), Nyob ntawm “For Parents” thiab “After School Program” Cov lus nug no yuav pab ASES npaj rau xyoo tom ntej. Thov sau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv yog koj mus teb diam survey. Yog tias koj xav pab, tsis pub dhau hnub Wednesday, Lub Rau Hli 10, 2020.

Peb cia siab rau xyoo tom ntej no, ua tsaug rau koj!